Endodoncia

Endodoncia /ošetrenie koreňových kanálikov/ - technikou reciprokačného pohybu endomotorom Wave - one /Maillefer/.